Order
Անհատներ Իրավաբանական անձինք
Ապահովագրկան տերմինների բառարան
Ա    Բ    Գ    Դ    Ե    Զ    Է    Ը    Թ    Ժ    Ի    Լ    Խ    Ծ    Կ    Հ    Ձ    Ղ    Ճ    Մ    Յ    Ն    Շ    Ո    Չ    Պ    Ջ    Ռ    Ս    Վ    Տ    Ր    Ց    ՈՒ    Փ    Ք    ԵՎ    Օ    Ֆ   
Ապահովագրական գործակալ

Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ապահովագրական գործակալի գործունեություն իրականացնելու համար Կենտրոնական բանկի ապահովագրական գործակալի ռեգիստրում հաշվառված անձ:

Ապահովադիր

Ապահովագրության պայմանագրի այն կողմը, որին կամ որի մատնանշմամբ անձին (շահառու) ապահովագրողը պարտավորվում է հատուցել ապահովագրության պայմանագրով նախատեսված իրադարձության (ապահովագրական պատահարի) տեղի ունենալու արդյունքում պատճառված վնասը կամ դրա մի մասը կամ տրամադրել որոշակի գումար պայմանագրով նախատեսված իրադարձության (ապահովագրական պատահարի) տեղի ունենալու ուժով` ըստ ապահովագրության պայմանագրի պայմանների:

Ապահովագրված անձ

Ապահովագրված անձը այն անձն է, որի հետ կապված ապահովագրական պատահարի առաջացումը հանդիսանում է ապահովագրության պատահարի առարկա

Ապահովագրության օբեկտ

Ապահովագրության օբեկտն ապահովագրման ենթակա գույքային և անձնական շահերն են:

Ապահովագրական ռիսկ

Ապահովագրական ռիսկը առաջանակու որոշակի հավանականությամբ և պատահականությամբ ապահովագրական պատահարի տեղի ունենալու հետևանքով առաջացող վնասի հնարավոր մեծությունն է:

Ապահովագրական հատուցում

Ապահովագրական հատուցումը ապահովագրական պատահարի տեղի ունենալու արդյունքում ապահովագրողի կողմից ապահովագրական պայմանագրի հիման վրա ապահովադրին կամ շահառուին վճարման ենթակա գումարն է` դրամական արտահայտությամբ կամ համարժեք գույքով:

Ապահովագրական գումար

Ապահովագրական գումարն ապահովագրողի կողմից վճարման ենթակա հնարավոր ապահովագրական հատուցման առավելագույն չափն է:

Ապահովագրավճար

Ապահովագրավճարը ապահովագրության պայմանագրով սահմանված չափով և պայմաններով ապահեվադրի կողմից ապահովագրողին հնարավոր ապահովագրական հատուցման դիմաց վճարվելիք գումարն է:

Ապահովագրական պատահար

Ապահովագրական պատահարն ապահովագրական պայմանագրով նախատեսված դեպքն է կամ իրադարձությունը, որի տեղի ունենալու ուժով ապահովագրողը պարտավոր է ապահովադրին կամ շահառուին վճարել ապահովագրական հատուցումը:

Ապահովագրական բրոքեր

Հաստանի Հանրապետության տարածքում ապահովագրական բրոքերային գործունեություն իրականացնելու լիցենզիա ունեցող առևտրային կազմակերպություն:

Ապահովագրական գործակալի գործունեություն

Անձի կողմից մեկ կամ մի քանի ապահովագրական կամ վերաապահովագրական ընկերությունների անունից և հաշվին ապահովագրական միջնորդային գործունեության իրականացում:

Ապահովագրող

Ըներություն կամ օտարերկրյա Ընկերության` Հայաստանի Հայաստանի տարածքում գործող մասնաճյուղ:

Ապահովագրական միջնորդային գործունեություն

Երրորդ անձի կողմից` ապահովագրողի (վերաապահովագրողի) և ապահովադիրների միջև ապահովագրական հարաբերությունների հաստատմանը, նրանց միջև ապահովագրության պայմանագրի կնքմանը դրդող, նպաստող, աջակցող կազմակերպչական, այկ փաստացի և իրական գործունեությունների իրականացում, մասնավորապես` Ապահովագրական և վերաապահովագրության պայմանագրերի կնքման նախապատրաստման աշխատանքների, այդ թվում` նաև ապահովագրական խորհրդատվության իրականացում Ապահովադիրների` կոնկրետ ապահովագրողների հետ ապահովագրական և վերաապահովագրական պայմանագրերի կնքման կազմակերպում Ապահովագրական և վերաապահովագրության պայմանագրերի կատարման օժանդակում, ներառյալ` ապահովագրավճարների հավաքման և հատուցումների փոխանցման իրականացումը` ապահովադրի կամ Ընկերության թույլատրված չափով

Ապահովագրական Ընկերություն (Ընկերություն)

Սույն օրենքով սահմանված կարգով ապահովագրական գործունեության լիցենզիա ունեցող իրավաբանական անձ:

Մեր գործակալները

Մարզեր:

Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով ներկայացված տեղեկատվության միջև անհամապատասխանության դեպքում առաջնորդվել հայերեն տարբերակով: