Order
Անհատներ Իրավաբանական անձինք
Գործակալի գրադարան

Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին ՀՀ օրենքը

«Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգիրք», գլուխ 54, Ապահովագրություն

«Ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրության մասին» ՀՀ օրենքը

«Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ապահովագրական ընկերությունների, ապահովագրական բրոքերների, ներդրումային ընկերությունների, ներդրումային ֆոնդերի կառավարիչների, կենտրոնական դեպոզիտարիայի և դրամական փոխանցումներ իրականացնող վճարահաշվարկային կազմակերպությունների կողմից տեղեկությունների հրապարակումը»

ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 3/01
Ապահովագրության ոլորտում լիցենզավորման, գրանցման, համաձայնության, թույլտվության տրամադրման, մասնագիտական համապատասխանության ստուգման և որակավորման կարգը

ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 3/02
Ապահովագրական գործունեության հիմնական տնտեսական նորմատիվների չափը, ձևավորման և հաշվարկման կարգը, վերաապահովագրողներին չարգելված համարելու չափանիշները

ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 3/03
Տեխնիկական պահուստների տեսակները, դրանց ձևավորման կարգը

ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 3/04
Ապահովագրական ընկերությունների հաշվետվությունների ձևերը, դրանցում ներառվող տեղեկատվությունը, ներկայացնելու կարգը և ժամկետները

ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 3/07
Ապահովագրական գործառույթների պատվիրակման պայմանագրով պատվիրակման ենթակա գործառույթները, ապահովագրական գործառույթների պատվիրակման նախնական թույլտվություն ստանալու համար հայաստանի հանրապետության կենտրոնական բանկ ներկայացվող փաստաթղթերը և տեղեկությունները, դրանց բովանդակությունը, ներկայացման կարգն ու ձևը և նախնական թույլտվություն ստանալու կարգը և պայմանները

ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 3/08
Հայաստանի հանրապետության տարածքում գործող ապահովագրական ընկերությունների գործունեության ցուցանիշների ամփոփ գնահատականի (քառամելս) հաշվարկման մեթոդաբանությունը

ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 3/09
Ապահովագրական ընկերությունների ակտիվների դասակարգման և հնարավոր կորուստների պահուստների ձևավորման և օգտագործման կարգը

ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 3/10
Ապահովագրական ընկերության ներքին հսկողության համակարգին ներկայացվող նվազագույն պահանջները»

ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 3/11
Ապահովագրական ընկերությունների ֆինանսատնտեսական գործունեության աուդիտ իրականացնող անձին ներկայացվող չափանիշները

ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 3/12
Ապահովագրական ընկերության վերակազմակերպման կարգը

ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 3/13
Ապահովագրական ընկերության ինքնալուծարման նախնական համաձայնության, ինքնալուծարման թույլտվության տրամադրման համար պահանջվող փաստաթղթերը և տեղեկությունները, լուծարային հանձնաժողովի (կառավարչի) հաշվետվությունների ձևերը, ներկայացման կարգը, հաճախականությունը և ժամկետները, լուծարային հանձնաժողովի (կառավարչի) կողմից հրապարակվող տեղեկությունների ցանկը, հրապարակման կարգը և ձևը

____________________________________________________________________________

ԱՊՊԱ ոլորտը կարգավորող իրավական ակտերին ծանոթանալու համար կարող եք այցելել «Հայաստանի ավտոապահովագրողների բյուրո» ԻԱՄ կայքը:

Ուշադրություն: Ընկերությունը պատասխանատվություն չի կրում հղում կատարած կայքերի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների համար և Ընկերությունը պատասխանատվություն չի կրում այդ կայքերում տեղադրված տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:

Թարմացված է`   2015-10-19 05:10

Մեր գործակալները

Մարզեր:

Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով ներկայացված տեղեկատվության միջև անհամապատասխանության դեպքում առաջնորդվել հայերեն տարբերակով: